ANBI

Stichting Nour is een ANBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat u giften aan de stichting kunt aftrekken, binnen de door de belastingdienst bepaalde kaders.

Stichting Nour

p/a Pergolesipad 95

2324 DG Leiden.

RSIN 850641895

msteiner@freeler.nl

Bestuursleden

De fondsen en het vermogen wordt beheerd door de stichting onder verantwoordelijkheid van de drie bestuursleden:

Jeannette Boertien – voorzitter

Noor Mulder-Hymans – secretaris

Margreet Steiner – penningmeester

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van archeologisch onderzoek in het Oostelijk Middellandse Zeegebied.

Bij het grote publiek leeft veel belangstelling voor de archeologie van de gebieden rond de Middellandse Zee. Het oostelijk deel van het Middellandse Zeebekken omvat Cyprus en de Levant (Jordanië, Israël, Libanon en Syrië). De stichting is opgericht om archeologisch onderzoek in deze regio te ondersteunen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden.

Beleidsplan 2011 – 2015

Het eerste project dat door de stichting zal worden uitgevoerd is een opgravingscampagne op Tell Abu Sarbut in Jordanië, in samenwerking met de Universiteit Groningen.  Het eerste opgravingsseizoen heeft  plaatsgevonden in maart en april 2012. Om de opgraving  voor te bereiden heeft het bestuur van de stichting in oktober 2011 een reis naar Jordanië gemaakt.

In april 2013 is een studiereis naar Jordanië gemaakt om het materiaal van de opgraving uit te werken en het tweede opgraafseizoen voor te bereiden. Deze staat gepland voor maart en april 2014.

Om het grote publiek bij de opgraving te betrekken en om fondsen te verwerven is een folder gemaakt en wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Ook is een website gecreëerd.

Behoudens onderhoudskosten voor de stichting zelf (Kamer van Koophandel, bankkosten, verwervingskosten) zal het geld geheel besteed worden aan de kosten van de opgraving zelf en het bestuderen en publiceren van de gegevens. Er wordt niet méér geld geworven dan voor die doelstelling noodzakelijk is. De  bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurswerk voor de stichting.

Activiteiten 2011-2013

Sinds de oprichting van Stichting Nour op 18 mei 2011 heeft het bestuur de volgende activiteiten uitgevoerd:

* twee digitale nieuwsbrieven voor vrijwilligers en donateurs

* folder en briefkaart voor potentiële sponsors

* reis naar Jordanië ter voorbereiding van de opgraving van Tell Abu Sarbut, in oktober 2011

* website www.tellabusarbut.wordpress.com

* vrijwilligersdag op 12  november 2011 in Leiden

* lezing voor de Univ. Groningen op 28 nov. 2011

* lezing op seminar `Settlement Dynamics in Marginal Areas in the Near East

(300 BC – AD 700)’, gehouden in Amman, Jordanië, op 25 maart 2012

* lezing op het International Congres of the Archaeology of the Ancient Near East, gehouden in Warschau in mei 2012

* eerste seizoen opgraving van Tell Abu Sarbut van 14 maart t/m 18 april 2012

* artikel voor tijdschrift Munjazat van Department of Antiquities, Jordan

* lezing op International Conference on the History and Archaeology of Jordan, gehouden te Berlijn in mei 2013

* lezing voor het lustrumbijeenkomst van het Werkgezelschap voor de Archeologie van Palestina (WAP) in Zwolle, november 2013

* lezing op de Annual Meeting van de American Society for Oriental Research (ASOR) in november 2013.

* studiereis voorjaar 2013: reis naar Jordanië om materiaal van opgraving uit te werken en tweede opgraafseizoen voor te bereiden

* artikel Tijdschrift Mediterrane Archeologie vol. 50, 2013.

 Activiteiten 2014- 2015

februari 2014: studiereis secretaris naar Amman voor Workshop over Romeins aardewerk en ter voorbereiding van de 2e opgravingscampagne in februari

maart-april 2014: tweede opgravingscampagne Tell Abu Sarbut

juni 2014: bijwonen congres Icaane in Basel, lezing en poster over de opgraving

maart-april 2015: 3e opgravingscampagne Tell Abu Sarbut

mei 2015: lezing over de opgraving voor Crasis, Groningen

september 2015: lezing over opgraving voor Fac. Archeologie, Leiden

Activiteiten 2016-2018

  • In mei 2016 hebben stafleden en een student in Jordanië gewerkte aan het onderzoek van het opgegraven materiaal van de opgraving te Tell Abu Sarbut.
  • In 2017 is een nieuw project van start gegaan: een survey van de Romeinse waterwerken (reservoir, kanalen, etc.) te Khirbet Mudayna in Jordanie. In 2017 is een reis gemaakt om de survey voor te bereiden, in 2018 is twee weken gewerkt op de site.
  • Tevens is in 2018 een bezoek gebracht aan Madaba in Jordanie om een nieuw project te starten: een survey van het Romeinse waterreservoir in die stad. Die survey zal in 2019 plaatsvinden.
  • Lezingen over de opgravingen van Tell Abu Sarbut zijn door stafleden gegeven op diverse congressen zoals het ICHAJ-congres in mei 2016 in Amman, de ASOR-meeting in Boston in november 2017, en aan de universiteiten te Leiden en Groningen.
  • In 2016 verscheen een artikel over de opgravingen van Tell Abu Sarbut in the American Journal of Archaeology, en in 2018 een uitgebreid artikel in het Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie.
  • In 2018 verscheen een artikel over de opgravingen in the Jordan Times onder de titel: Dutch scholar studies ancient sugar industry.

Financieel overzicht

De Stichting Nour heeft van mei 2011 t/m december 2013  66.985 euro opgehaald aan giften en bijdragen. Hiervan is betaald:

– kosten stichting en verwervingskosten                              2.135

– voorbereidingsreis oktober 2011                                         4.210

– opgravingscampagne maart-april 2012                             23.670

– congresbezoek                                                                         13.555

– studiereis april 2013                                                              7.000

– reservering opgravingsseizoen 2014                                    16.415

 Totaal                                                                                   66.985 euro

 

In 2014 en 2015 is in totaal 46.2555 euro aan giften en bijdragen opgehaald. Verder is 5000 euro geleend.

De uitgaven betroffen:

Opgraving 2014              29.105   euro

Opgraving 2015              32.350

Congres 2014                     4.150

Kosten stichting                   845

Totaal                            66.450 euro

 

In 2016 is 19.407 euro opgehaald aan giften, rente en verkoop opgraafuitrusting.

De uitgaven waren:

Research season en congres in Jordanië   12.375  euro

Terugbetaling lening                                      5.000

Diverse kosten                                                     116

Totaal                                                               17.491  euro

 

In 2017 en 2018 is 22.330 euro opgehaald aan giften en rente.

De uitgaven waren:

Diverse projecten in Jordanie     16.545

Bankkosten                                           243

Diverse kosten                                     398

Publicatieweekend                             508

Totaal                                                17.694  euro